Bu web sitesi satılıktır. İletişim için : info@teraryumal.com - 0532 467 17 82

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - AKDİN TARAFLARI

1.1. İşbu üyelik akdi (Bundan sonra “Üyelik Akdi" olarak anılacaktır.) merkezi açık adresinde sabit Gardenpratic Peyzaj Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Semra KILIÇ (Bundan sonra “Gardenpratic" olarak anılacaktır.) ile www.teraryumal.com sitesini kullanan gerçek ya da tüzel kişi (Bundan sonra “Üye" olarak anılacaktır.) Üye'nin ve Gardenpratic’in websitesinde ve mobil uygulamasında sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

1.2. Gardenpratic ve Üye işbu Üyelik Akdi’nde münferit olarak "Taraf", müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

MADDE 2 - AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Gardenpratic, www.teraryumal.com alan adlı (Bundan sonra “Website” olarak anılacaktır.) çevrimiçi e-ticaret platformunu işletmekte olup sanal bir plarformda alışveriş yapma amacıyla satıcı olarak kendisiyle üye ve alıcıları bu online alışveriş platformunda bir araya getirmektedir. Gardenpratic, Websitesi'nde yer alan ürünlerin sağlayıcısı ve satıcısı konumundadır.

2.2. İşbu Üyelik Akdi gereği Üye, Gardenpratic tarafından yönetilmekte olan www.teraryumal.com alan adlı e-ticaret platformuna üye olmak ve bu platformun Sanal Mağazasında satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak isteğine yönelik hareket eder.

2.3. İşbu Üyelik Akdi’nin amacını, Websitesi üzerinde Gardenpratic tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına dair şartların belirlenmesi ve buna yönelik olarak Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Akdi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Gardenpratic tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyana da onay vermiş sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. (Kuşkuya elverişli muğlaklık bırakmamak adına) İşbu Üyelik Akdi, sadece Taraflar arasında olup, Gardenpratic tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları içermektedir.

 

MADDE 3 - TANIMLAR

Gizlilik Politikası: Üyeler'in Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinden ilettikleri şahsi verilerin, Gardenpratic tarafından hangi amaçlara yönelik ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Gardenpratic’in şahsi verilere ve çerez kullanımına (cookie) ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden gizlilik politikası linkiyle erişilebilecek olan metni tanımlar.

Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den faydalanabilmesi için gerekli işlemleri yapabildiği, şahsi bilgilerini ve uygulama dahilinde kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye münhasır sayfayı tanımlar.

Hizmet/ler: Üyeler'in işbu Üyelik Akdi dahilinde tanımlı olan iş ve işlemlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla Gardenpratic tarafından ortaya konulan uygulamaları tanımlar.

Sanal Mağaza ya da Mağaza: Gardenpratic’in Websitesi veya mobil uygulama üzerinde Gardenpratic prosedür ve kurallarına uygun olarak ürün ve/veya hizmetin satışa arza yönelik içerik ve görsellerden oluşturdukları ilanların yayınlandığı sanal alanı tanımlar.

Üye: Gardenpratic ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişileri tanımlar.

Websitesi: Mülkiyeti Gardenpratic’e ait olan ve Gardenpratic işbu Üyelik Akdi ile saptanmış Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.teraryumal.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) tanımlar.

 

MADDE 4 - TARAFLAR AİT HAKLAR VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan işbu Üyelik Akdi'ni onaylaması, burada talep edilen bilgilere doğru ve güncel cevaplar vermesi, Üyelik başvurusunun Gardenpratic tarafından değerlendirilerek onaylanmasıyla gerçekleşir. Gardenpratic üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şartını arar. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamış olur ve böylelikle Üye işbu Üyelik Akdi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen haklara sahip olmakta ve yükümlülük altına girmektedir. Söz konusu Üyelik Akdi’nin doğru ve güncel bilgilerle doldurulmasından Üye sorumludur. Bilgileri doğru ve güncel olarak sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan kendisi sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkını haizdir.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması durumunda ve bu konuyla ilgili söz konusu kişilerin Gardenpratic’ten talepte bulunması halinde Gardenpratic, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Gardenpratic’e ödeme yapan en son şahsın Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul eder ve bu doğrultuda işlem yapar. Böyle bir olasılıkta Gardenpratic’in Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklı tutulmuştur.

4.3. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla alakalı herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak isterse, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli kanuni yükümlülükleri ve kanuni prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder.

4.4. Gardenpratic, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve websitesinden kaldırma hakkını haizdir. Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle veya bu içeriklerin kullanılması yoluyla Gardenpratic’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Gardenpratic’e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı tam sorumludur.

4.5.Üye, Websitesi üzerinden yapacağı tercihlerde akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Gardenpratic’in satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Üye, Websitesi üzerinde yaptığı iş ve işlemleri ile yazışmalarda, işbu Üyelik Akdi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen koşulların tamamına, yürürlükteki mevzuata ve genel ahlak kuralları ve adaba uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk şahsındadır.

4.7. Gardenpratic, yürürlükteki mevzuat gereği yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilme hakkını haizdir ve bu zarureti yerine getirecektir.

4.8. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan şahsi veriler, Üye ve Satıcı veya üçüncü kişilerle arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6102 sayılı TTK kapsamında suç niteliği olan hususlara dair uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak kaydıyla tarafların kanuni haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı kalacak şekilde uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya ilgili makamlara iletebilme hakkına sahiptir.

4.9. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğu altındadır. Üye işbu Akdi kabul ederek, şahsına ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğine kabul, beyan ve taahhüt vermiştir.

4.10. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılı haller başta gelmek ve tahdidi olmamak kaydıyla hukuka, genel ahlak ve adaba aykırı şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

4.10.1. Websitesi'nin herhangi bir şahıs adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

4.10.2. Websitesi'nin tamamı veya bir kısmının bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.10.3. Yanlış veya bir başka şahısa ait bilgileri kullanmak suretiyle işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahilolmak üzere yanlış veya yanıltıcı şahsi veriler kullanmak suretiyle sahte nitelikli Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Akdi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.10.4. Yorum ve admin kullanımlı rozet sisteminde dahil içeriklerin; Websitesi'ndeki yorumları (Websitesi dışında yayınlamak gibi ) Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.10.5. Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici niteliği haiz herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.10.6. Üyeler hakkında e- posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili şahısların izni olmadan toplanması ve paylaşılıp dağıtılması;

4.10.7. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul sınırlarda kabul edilemeyecek veya gayeyle orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak yahut teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Gardenpratic’in önceden yazılı iznini alınmadan Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (datamining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screenscraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanıp çoğaltılması, yayınlanması veya kullanılması.

4.11. Üye, Websitesi’nde yaptığı iş ve işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle mükelleftir. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.12. Websitesi'nin veya Websitesi dahilindeki içeriğin işbu Üyelik Akdi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Gardenpratic’in ilgili talep, dava ve takip hakları mahfuzdur.

 

MADDE 5 - GİZLİLİK ESASLARI

5.1. Gardenpratic, Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı şahsi verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Gardenpratic, bu kapsamda Üye'nin sağladığı şahsi verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Akdi’nin ayrılmaz ve mündemiç bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den yararlanmak ve/veya bir hesap oluşturmak suretiyle Gizlilik Politikası'nda tespit olunduğu şekilde şahsi verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık ve aleni olarak, özgür iradesiyle razı olduğunu kabul etmektedir. Şahsi verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve info@teraryumal.com adresine elektronik posta göndererek ya da 0850 346 96 41 numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

5.2. Üye tarafından Websitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen şahsi veriler; işbu Üyelik Akdi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, kampanya ve sairi benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profil oluşturma, kişiselleştirme, analizler, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Gardenpratic ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve 3. Kişilerle olan akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
5.3. Üye, şahsi verilerini sunarak verdiği bilgilerinin Gardenpratic tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini peşinen kabul ve beyan eder. Gardenpratic mevzu bahis şahsi verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin engellenmesi için gereken her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Üye şahsi verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkını haizdir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, kampanya, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi amaçlarına hizmet etmek üzere, tüm Gardenpratic ve iştirakleri-iş ortakları ile de paylaşımına izin vermektedir.

 

MADDE 6 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Gardenpratic markası ve logosu, -teraryumal.com birleşeni nezdinde özel olarak tasarlanmış mahsus logosu ve her türlü işaret, iz, münhasır belirleyiçi ve ayırıcı işaret dahil olmak üzere - Gardenpratic mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Gardenpratic tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Gardenpratic’e münhasıran aittir. Üye, Gardenpratic’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Gardenpratic’in açık izni olmadan kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayıp çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Gardenpratic mobil uygulamasının veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Gardenpratic’in izni olmadan kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Gardenpratic Peyzaj Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Semra KILIÇ‘ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranışlarda bulunması halinde, Üye, Gardenpratic’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle mükelleftir.

 

MADDE 7 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Gardenpratic, takdiri bütünüyle kendi iradesine tabi olmak üzere, işbu Üyelik Akdi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla Websitesi'nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Akdi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Üye işbu Üyelik Akdi’nin kendisi tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceğini kabul etmiştir.

MADDE 8 - MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Gardenpratic’in uhdesi haricinde gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Gardenpratic’in işbu Üyelik Akdi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Gardenpratic ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Akdi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez ve öne sürülemez.

 

MADDE 9 - MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Akdi’nden doğma ihtimali olan ihtilaflarda Gardenpratic’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Gardenpratic’in veri tabanında, sunucularında tutulan teraryumal.com için e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında -kesin şekilde - delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Akdi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Üyelik Akdi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile ilintili-bağlantılı her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.3. Bildirim Gardenpratic, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla mükelleftir.

9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Akdi, konuya dair Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını içermektedir. İşbu Üyelik Akdi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilirse, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama kıstasında işbu Üyelik Akdi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye’nin, Gardenpratic’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün olmayacaktır.

9.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin işbu Üyelik Akdi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkı saklı tutulacak, bu durum hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.